FLEXIBLE
LEARNING
STRATEGIES

Education Innovation Lab For Out Of School Children

FLEXIBLE
LEARNING
STRATEGIES

Education Innovation Lab For Out Of School Children

FLEXIBLE
LEARNING
STRATEGIES

Education Innovation Lab For Out Of School Children

previous arrow
next arrow
Slider
JOIN US!
Sign up for regular news updates on out of school children

English | ภาษาไทย

Veedee: โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และ Ignite ROI

ให้ดาราที่คุณชื่นชอบได้สื่อสารกับคุณผ่านวิดีโอที่จัดทำขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ และสมทบทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในขณะเดียวกัน

ภายใต้กรอบการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ของสหประชาชาติ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยทีมการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมมือกับ Ignite ROI ประเทศไทย สนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ด้วยการส่งเสริมการศึกษาที่ยืดหยุ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาทักษะที่จำเป็น

โครงการ “Veedee”, ช่วยให้ดารานักแสดงได้เข้าถึงแฟนคลับของพวกเขาได้อย่างเป็นการเฉพาะรายบุคคลมากขึ้น และในขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถสมทบทุนส่วนหนึ่งจากรายได้ในการเข้าร่วมโครงการเพื่อการกุศลนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ภายใต้โครงการของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ อีกด้วย

โครงการที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ มี 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ Learning Coin: สร้างนิสัยรักการเรียนรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาส ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านและการให้ทุนแบบมีเงื่อนไข

learning_coin_chart_th

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ดำเนินโครงการ Learning Coin ร่วมกับ POSCO 1% Foundation และมูลนิธิเยาวชนเพื่อชนบท ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อให้สามารถศึกษาต่อและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เด็กออกกลางคันจากระบบการศึกษาไป คือ การเริ่มทำงานเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองและครอบครัวของพวกเขา เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับการสนุบสนุนให้อ่านหนังสือเรียน และหนังสืออ่านนอกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน LearnBig ในขณะเดียวกัน ข้อมูลการอ่านของเด็กแต่ละคนจะถูกวิเคราะห์โดยระบบฐานข้อมูลของยูเนสโก และนำมาคำนวณเป็นค่าดัชนีการเรียนรู้ในแต่ละเดือน เพื่อมอบเงินทุนการศึกษาให้กับผู้ปกครองตามผลการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเป็นรายเดือน

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ กำลังขยายผลโครงการ Learning Coin โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กด้อยโอกาสจำนวนอย่างน้อย 500 คน ในจ. แม่ฮ่องสอน จ. นครนายก จ. ยะลา และจ. อำนาจเจริญ ให้สามารถได้ไปโรงเรียนและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

2. โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาส

UNESCO Global Report on Adult Learning and Education ได้แสดงให้เห็นว่ากว่าครึ่งหนึ่งของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ใช้งบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบประมาณด้านการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ สถานการณ์ขาดแคลนงบประมาณนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินการตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีความสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของรัฐบาล ผู้จัดการและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาแก้เยาวชนและผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีการนำเอานวัตกรรมทางการเงินมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มงบประมาณในภาคส่วนนี้

ในประเทศไทย สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ด้อยโอกาส และบริบทเฉพาะของพวกเขา

มีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับศูนย์การเรียนชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 11 โมดูล ในภาษาต่างๆ เพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมประกาศนียบัตร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้มียอดวิวมากกว่า 1.1 ล้านวิว ใน 78 ประเทศทั่วโลก

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์นี้ ได้ที่ www.lll-olc.net

3. โครงการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กต่างด้าว: ลดช่องว่างทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษาที่เสมอภาคสำหรับเด็กต่างด้าวกว่า 200,000 คน ในประเทศไทย

ในปัจจุบัน มีบุตรหลานแรงงานข้ามชาติกว่า 400,000 คน ที่อพยพติดตามผู้ปกครองเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ที่ซับซ้อนและปัจจัยหลายประการ มีเพียงครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้ที่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ ถึงแม้ว่ารัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานด้านการศึกษา จะมีความพยายามในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านี้ ยังมีเด็กต่างด้าวจำนวนกว่า 200,000 คน ที่ยังเป็นเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย

เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการศึกษาของเด็ดและเยาวชนที่ตกหล่น สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ มุ่งมั่นที่จะ

  • สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้แก่เด็กต่างด้าวและเด็กไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรตามตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา
  • ช่วยเหลือรัฐบาลในการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นให้แก่เด็กเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมาย เพื่อให้เด็กๆ สามารถเรียนต่อในประเทศไทยหรือประเทศต้นทางได้
  • ร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้หนังสือและการคำนวณผ่านทางการใช้งานแอปพลิเคชันพหุภาษา LearnBig โทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา และอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของทีมทีมการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต https://bangkok.unesco.org/theme/non-formal-education-and-literacy?page=1
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ https://bangkok.unesco.org
  • ติดต่อภาษาอังกฤษ: Mr Ichiro Miyazawa ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต i.miyazawa@unesco.org
  • ติดต่อภาษาไทย: นางสาวโศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ เจ้าหน้าที่โครงการ s.chuanprapun@unesco.org